ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กับโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC เพื่อเป็นแนวทางและอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชายแดนและแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงอีกช่องทางหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชายแดน และแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในแนวชายแดนของ จ.เชียงใหม่

สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชายแดนไทยนี้มีความสำคัญด้านการค้าขายการเดินทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นที่น่าสนใจในการสำรวจพื้นที่ เพื่อความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ และเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชายแดน และการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงช่องทางหนึ่ง ที่สำคัญทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในแนวชายแดนของ จ.เชียงใหม่

โดยการเปิดชายแดนเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงรอข้อตกลงในการเปิดประเทศของเมียนมาอยู่ขณะนี้ถึงแม้จะยังไม่สามารถเกิดได้ แต่สามารถสร้างบรรยากาศในชายแดนภูมิภาคของไทยไปก่อนได้ เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ 10 ประเทศ ในอาเซียนก็จะเปิดเชื่อมโยงกันแล้ว และกลุ่มอนุภาพลุ่มน้ำโขงก็มีการเกาะกลุ่มดำเนินการการท่องเที่ยวแล้ว เมื่อเกิดอาเซียนออนเนตแล้วนั้นภาคเหนือตอนบนก็จะเป็น HUB ได้ เพราะสายการบินของประเทศต่างๆ ได้ลงมาที่เชียงใหม่แล้ว ดังนั้นการเปิดด่านชายแดนต่างๆ ในชายแดนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมถือว่า เตรียมตัวเปิดการท่องเที่ยวที่ถาวรต่อไปในอนาคต เน้นท่องเที่ยวแบบ Adventure แบบครอบครัว หรือแบบคาราวานด้วย

ช่องทางด่านหลักแต่ง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด่านการค้าบ้านหลักแต่งตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านหลักแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีความพร้อมด้านการคมนาคม การเดินทางจาก จ.เชียงใหม่ ถึงบ้านหลักแต่งระยะทาง 156 กิโลเมตร มีเส้นทางผ่านภูเขาแต่ไม่สูงชันมากนัก และหากมีการพัฒนาเส้นทางถนนตามสายแม่น้ำแม่แตง จะมีระยะทางจาก จ.เชียงใหม่ ถึงบ้านรังแตนประมาณ 126 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมไปยังเมืองหลวงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ได้ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีวัดฟ้าเวียงอินทร์บ้านหลักแต่ง อ.เวียงแหง มีวัดพระเจ้าแสนไห พระบรมธาตุแสนไหพลับพลา 400 ปี ที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร และมีวัดพระธาตุเวียงแหง

นอกจากนั้นยังได้นำสื่อมวลชนได้ไปเยี่ยมชม ช่องทางด่านกิ่วผาวอกหรือจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณเขตป่าสงวนบ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว โดยห่างจาก
ตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งในอนาคตนั้นมีโครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียนจากการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนถาวรกี่เพ้า ออกชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งมีเขตติดต่อกับรัฐฉานประเทศพม่า เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เมืองงาย เยี่ยมชมหมู่บ้านอรุโณทัย ชิมบะหมี่สดทำมืออร่อยที่ร้านตันหยงเจ้าแรกในหมู่บ้านอรุโณทัย ดื่มด่ำธรรมชาติบ้านต้นไม้โฮมสเตย์ ที่บ้านแม่แมะอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ชมน้ำตกออกฮูที่สวยงามซึ่งยังคงมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างมาก
ช่องทางสันต้นดู่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นช่องทางติดต่อกับเมืองยอนของประเทศเมียนมา ลักษณะภูมิประเทศมีปราการทางธรรมชาติกั้นระหว่าง 2 ประเทศ มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา พื้นที่จุดผ่านแดนมีช่องทาง
นับ 10 เส้นทาง แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น อ.แม่อาย มีศาลเจ้าแม่มะลิกาส่วนที่สวยงามตั้งเด่นบนยอดดอยท่าตอน ขึ้นชมวิวสองแผ่นดินบนดอยลางเที่ยวชมวิถีชาวบ้านชิมอาหารพื้นถิ่นชาวไทใหญ่ ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำกก เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น