PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชา ปลูกหญ้าแฝกกำแพงดิน ร่วมสร้างความยั่งยืน ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ 1 ก.ค.60 นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ PEA จิตอาสา ประจำปี 60 “กฟภ. หญ้าแฝก กำแพงดินธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา” มีนายพิทักษ์ เลาหะเพ็ญแสง ผอ.กองอำนวยการ PEA เขต 1 ภาคเหนือฯ กล่าวรายงาน โดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน กฟภ. และจิตอาสา ประมาณ 200 คน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 50,000 ต้น ณ บริเวณบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาปลูก เพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีความลาดชัน ตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกว่า “หญ้าแฝกนี้จะกักนํ้าและปุ๋ยที่มาจากภูเขา ภูเขาเป็นเครื่องปฏิกรณ์นํ้าและปุ๋ยไม่ต้องเอาปุ๋ยที่ไหน พัฒนาดินก็สบาย ก็อาศัยชลประทานแล้วก็ป่าไม้”

ด้วยศาสตร์ของพระราชาที่พระราชทานไว้ ทำให้พื้นที่ที่อยู่ในสภาพเสื่อม โทรม เนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน ดินสูญเสียธาตุอาหาร ขาดความอุดมสมบูรณ์ กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชการเกษตรต่างๆ โดยใช้วิถีธรรมชาติ คือ ต้นหญ้าแฝก รากหญ้าแฝกอันเหนียวแน่นจะเป็นกำแพงดินธรรมชาติ  ป้อง กันการชะล้างพังทลายของดิน รักษาแร่ธาตุของดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้ง 12 เขต วันที่ 1 ก.ค.60 โดยการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 406,000 ต้น ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ จ.เชียงใหม่ 50,000 ต้น จ.น่าน 10,000 ต้น จ.นครสวรรค์ 20,000 ต้น จ.เลย 40,000 ต้น จ.ร้อยเอ็ด 100,0000 ต้น จ.นครราชสีมา 40,000 ต้น จ.พระนครศรีอยุธยา 11,000 ต้น จ.ฉะเชิงเทรา 30,000 ต้น จ.กาญจนบุรี 10,000 ต้น จ.ราชบุรี 15,000 ต้น จ.สุราษฎร์ธานี 50,000 ต้น และ จ.ยะลา 30,000 ต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สร้างคุณค่าการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายงานข่าว : โดย แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น