กองทุนฟื้นฟูหนี้เกษตร ลุยปลดหนี้ให้เกษตรกร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2560 ที่มีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนั้น เป็นไปตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 26/2560 เรื่องการแก้ปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น แทนคณะกรรมการชุดเดิม
โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมครั้งแรกมีมติเห็นชอบแต่งการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะ ชุดแรกจัดทำหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีหนี้เร่งด่วน ชุดสองจะกลั่นกรอง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ชุดสามพิจารณาโครงสร้างและกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ ชุดสี่จะกลั่นกรองงบปี 2560 และ 2561 ของกองทุนฯ
ล่าสุด ในการประชุมครั้งที่ 2 ที่ประชุมให้ความเห็นใช้หลักเกณฑ์จัดการหนี้ สาระสำคัญคือ ต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร กู้เพื่อการเกษตร ชำระหนี้ต่อรายไม่เกิน 2.5 ล้านบาท มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันและชำระหนี้แทนได้ไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์คุ้มมูลหนี้
ที่สำคัญคือต้องเป็นหนี้เร่งด่วน ได้แก่ ฟ้องร้องดำเนินคดี พิพากษา บังคับคดี ขายทอดตลาด เกษตรกรทุพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เกษตรกรสูงอายุ ไม่มีบุตรหลานดูแล ให้ช่วยเหลือเป็นลำดับแรก โดยใช้ขั้นตอนพิเศษ
นอกจากนี้ เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย
ด้าน นส.อธิภัทร ก้อวงศ์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่าขอแนะนำว่าพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ ไว้กับ สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ไปแจ้งยืนยันกับคณะทำงานระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ ของท่าน ซึ่งในส่วนของ จังหวัดน่านนั้น ได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินระดับจังหวัด-อำเภอแล้ว


0..ไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด-อำเภอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น