ประพฤติดี..

ปวิณ ชํานิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบกิตติบัตรให้แก่ สัญลักษณ์ ยี่เมา นศ.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่พุทธสถานเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น