ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ หนุนสินเชื่อช่วยแก้ปัญหา

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา กรมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาด้านการให้สินเชื่อกับเกษตรกร ซึ่งยังไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจกันอยู่หลายประการ
ดังนั้นกรมฯจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 77 จังหวัด สำนักงานเขต 9 เขต เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา ระดมความคิด ชี้แจงทำความเข้าใจประเด็นแนวทางเกษตรแปลงใหญ่และสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และนำไปปฏิบัติ คาดว่าจะสามารถนำไปปรับแก้และพัฒนาให้ดีขึ้น
ทางด้านนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ,16 กล่าวในระหว่างลงติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่ที่ลำปางว่า การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่นั้นเป็นที่ท ราบกันดีว่ามีเป้าหมายร่วมคิด ร่วมทำ สร้างผลผลิตคุณภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาด ให้ภาคประชาชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน โดยมีศพก.สนับสนุนองค์ความรู้

นอกจากนั้นหน่วยงานระดับกรม ระดับพื้นที่ซึ่งก็คือหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ เข้าไปมีส่วนร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน การจัดชั้นคุณภาพเครือข่ายแปลงใหญ่ นาแปลงใหญ่ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง พัฒนาสู่การเป็นสหกรณ์ และใช้จุดแข็งของสหกรณ์ในการบริหารจัดการ
ในขณะที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า กระบวนการผลิตแบบแปลงใหญ่ และความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของเกษตรกร ในแต่ละภาคการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สวน ผักผลไม้ มีพร้อม แต่ขาดช่องทางที่จะเติมรายได้ให้มากขึ้น หลุดจากกรอบเดิมๆที่เป็นอุปสรรคปัญหานั้น หากมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสินค้าชนิดเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งเกิดการพัฒนาตลอด กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และปัญหาด้านราคา ด้านตลาดในแต่ละฤดูกาลผลิตก็จะลดน้อยลง


0…ตรวจเยี่ยม…
พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ ที่ปรึกษารมช.กระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเขต 15 ,16 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยมีสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดลำปางพร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น