ร.ร.ในเครือ วีกรุ๊ป MOU.กับ บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่

การลงนามบันทึกข้อตกลงสวัสดิการเพื่อการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเครือ วี กรุ๊ปและ บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
ด้วยนายวัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาและนักธุรกิจในเครือ วีกรุ๊ป ได้มีนโยบาย และเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่จะส่งผลดีต่อเยาวชนของชาติ และมีความต้องการที่จะช่วยเหลือเยาวชนที่จัดได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ ได้ศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดี จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบุตรพนักงาน บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตรหลานของผู้ปกครอง ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับชั้นในโรงเรียนของเครือ วีกรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วย 4 สถาบันคือ1. โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ (สายสามัญ) เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน (สายสามัญ) เปิดสอนระดับเนิร์สเซอรี่ – ประถมศึกษาปีที่ 63. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (สายอาชีพ) เปิดสอนในระดับชั้นปวช. – ปวส.4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (สายอาชีพ) เปิดสอนในระดับชั้นปวช. – ปวส.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมศักยภาพในด้านการศึกษาสำหรับบุตร พนักงาน บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันจึงได้ร่วมกันลงนามแสดงเจตจำนงไว้เมื่อ วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม บริษัท บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนของเครือ วีกรุ๊ป ทั้ง 4 สถาบัน และ คุณชุตินันต์ พังแก้ว ผู้จัดการทั่วไป และ คุณอรทัย ใจรัตน์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น