มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

                   มอบเงิน…..อำนวย – สมเพียร รุ่งสุรีย์แสงทอง มอบเงิน 100,000 บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมีศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ ณ ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น