พัฒนาสังคมฯเดินหน้า สร้างงานให้คนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 60 เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้เสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม เค เอ็ม กว๊านพะเยา

โดย นายสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแล การช่วยเหลือคนพิการ ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ การติดตามการทำงานของคนพิการในหน่วยงานทั้งของภาครัฐและสถานประกอบการ โดยมีนายจ้าง และผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตามนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ การให้สงเคราะห์การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ รวมถึงบริการด้านอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้บุคคลซึ่งพิการและทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง รวม 3 วิธี ได้แก่ มาตรา 33 ว่าด้วยการกำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา 35 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐให้ใช้ทางเลือกอื่นได้ ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่วยสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทน การจ้างในตำแหน่งลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานได้ และสถานประกอบการต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนให้ส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมาย ให้กับส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการและสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น