ติวเข้มความรู้ระเบียบ หนุนคนพิการทำงาน

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ติวเข้มความรู้ระเบียบ กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่เหมาะสมตรงตามความสามารถ และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยความ
ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้กับนายจ้าง 
ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ 
อาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคนพิการ รวมทั้งสิ้น 200 คน
โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างคนพิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการจ้างงานคนพิการ พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โอนภารกิจและอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ให้กรมจัดหางาน 
รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการจัดหางาน
แก่คนพิการและรับขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
 จากการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและคนพิการในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีผู้พิการและสถานประกอบการเป็นจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งคนพิการก็ถือว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า สมควรที่จะได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการส่งเสริมการมีงานทำที่เหมาะสมตรงตามความรู้ ความสามารถต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น