45 ปี พยาบาล มช. สานต่อพลังฝันอันท้าทาย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นใน พ.ศ. 2500 จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยไปพร้อมด้วย โดยมีสถานภาพเป็นแผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2512 ได้ขอปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาเป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 นับเป็นคณะที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย
โดยในปี พ.ศ. 2560 เป็นวาระครบรอบ 45 ปีการสถาปนาคณะฯ และ เป็นปีที่ 57 แห่งการจัดการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะฯ เตรียมจัดให้มีพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงาน รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ/อายุงานของคณะฯ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน นอกจากนี้คณะฯ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนพัฒนาคณะฯ ด้านการบริหารงานและเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะฯ นอกจากนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. อีกด้วย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯ ได้ดำเนินการตามพันธกิจสำคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งในและต่างประเทศ แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) ระดับปริญญาโท จำนวน 10 หลักสูตร (หลักสูตรปกติ 9 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) ตลอดจนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ด้านการวิจัย คณาจารย์มุ่งผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาล ด้านนโยบายที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ มีสิ่งสนับสนุนและสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย เป็นต้น
ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560 ครบรอบ 45 ปี วาระฉลองการศึกษาพยาบาล ปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น