วางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ “พระนางจามเทวี”

คล้ายวันสวรรคต…..จังหวัดลำพูนจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2560 และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัยที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวีร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และทางจังหวัดลำพูนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “วีระชัย ภู่เพียงใจ” เป็นประธานในพิธี ตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมวางพวงมาลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น