จับเข่าถก เชื่อมการลงทุนการค้าไทย-ลาว

พะเยาเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา-สปป.ลาว หวังเป็นการส่งเสริมการค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางการค้า สปป.ลาว ตั้งเป้าช่วยกระตุ้นให้การค้าชายแดนระหว่าง 2 ประเทศมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา – สปป.ลาว (แขวงอุดมไชยและแขวงไชยะบุรี) และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวฯ จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและประเทศคู่ค้า ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาสัมพันธ์ช่องทางการค้า สปป.ลาว หวังช่วยกระตุ้นให้การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนแขวงไชยะบุรีและแขวงอุดมไชย สปป.ลาว 30 คน พะเยา 70 คน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนด้านการค้า การลงทุนเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาสัมพันธ์ช่องทางการค้า กระตุ้นให้การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น