เมืองสามหมอก เดินหน้ายกระดับค้าชายแดน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดแถลงข่าวกิจกรรมการสัมมนาการค้าชายแดนงาน Border Trade Forum ภายใต้โครงการยกระดับค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมการสัมมนาการค้าชายแดน งาน Border Trade Forum ภายใต้โครงการยกระดับค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ สวนธรรม ภูสมะ (ซูตองเป้) บ้านกุงไม้สัก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของไทย กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้สามารถขยายช่องทางการค้าการลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้มีโอกาสทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อ ส่งผลให้มูลค่าทางการค้าระหว่างกัน เพิ่มมากขึ้น
ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ในการทำการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ เชี่อมโยงการค้าการลงทุน ได้รับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับช่องทางการค้าชายแดน การสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ผู้ประกอบการและผู้สนใจจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมกว่า 300 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความหลายหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมอันดีงาม และถูกจัดอันดับให้เป็นจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดอันดับ 1 ของประเทศติดต่อกันมาหลายปี จึงขอให้พี่น้องแม่ฮ่องสอนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมสัมมนาฯ ด้วยรอยยิ้มเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน
ด้านพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะตรงกับการจัดกิจกรรม ตลาดนัดชายแดนที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณหน้าไปรษณีย์และตรอกกว่าแหล่จอมกั๋น โดยมีผู้ประกอบการจากเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจากประเทศเมียนมา นำสินค้ามาจำหน่วย เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ปูทางไปสู่การเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น