พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาคณะพยาบาล มช.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดี คณาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในการแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวน 214 คน พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี เป็นพิธีการสำคัญเสมือนเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล และ เป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพทางการพยาบาล พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันรวมทั้งวิชาชีพ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการขึ้นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลมากยิ่งขึ้น
นางสาวพัชราภรณ์ กันทะสอน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (ผู้นำกล่าวปฏิญาณตน) เปิดเผยว่า หลังทราบว่าได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณ ดีใจ ตื่นเต้น และรู้สึกเป็นเกียรติมากพยาบาลเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นมาตั้งแต่เด็ก พยายามเดินตามความฝันมาตลอด รู้ว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูง ต้องมีความเสียสละ มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ พยาบาลต้องคอยดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน วิชาชีพนี้อยู่กับชีวิตของคนตั้งแต่ลมหายใจแรกจวบจนลมหายใจสุดท้าย ภาพของ “นางฟ้าชุดขาว” จึงตราตรึงอยู่ในใจเสมอมา บัดนี้ใกล้จะได้ทำฝันของตนเองสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้ว ขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณคณะฯ ที่คอยสั่งสอนสิ่งดีๆ พร้อมฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยใจ และ ด้วยความรักความเมตตา.

ร่วมแสดงความคิดเห็น