ต้อนรับ..

พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปให้กับคณะตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รศ.ดร.-ผอ.สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.) และคณะ ณ ห้องประชุมศรีปริยัตฯ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น