เมืองสามหมอกเดินหน้า ยกระดับการค้าชายแดน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยกระดับการค้า การลงทุน การค้าชายแดน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับนโยบายในการเชื่อมโยงการค้ากับมิตรประเทศตามแนวตะเข็บชายแดน ในทุกกลุ่มภูมิภาค

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดสัมมนาการค้าชายแดน (Border Trade Forum) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการยกระดับการค้า การลงทุน การค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งใน และต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นที่ห้องประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 24 –26 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา

กิจกรรมสัมมนาการค้าชายแดน (Border Trade Forum) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมจำนวน 250 คน และจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม 50 คน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นฐาน และข้อเท็จจริงในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด เกิดการพัฒนาทั้งแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการค้าชายแดนให้สอดรับกับนโยบายในการเชื่อมโยงการค้ากับมิตรประเทศตามแนวตะเข็บชายแดน ในทุกกลุ่มภูมิภาค และมุ่งสร้างความเข้มแข็งจากความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันปรับเปลี่ยนจากการเป็นคู่แข่งทางการค้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้าการลงทุน เพื่อสร้างความยั่งยืน ตามแนวนโยบายของภาครัฐ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตที่เน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพ มากกว่าปริมาณ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ส่วนเกินมากขึ้น/

ร่วมแสดงความคิดเห็น