สสว. อนุมัติเงินกู้สนับสนุน ผู้ประกอบการ ลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูน จำนวน 106 ราย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นกริณีเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลำไยอบแห้งที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการรับซื้อลำไยล้นตลาด มีผู้ประกอบการยื่นคำขอสินเชื่อ 138 ราย อนุมัติแล้ว 106 ราย จำนวนเงิน 21,200,000 ล้านบาท

วันนี้ (31 ส.ค.60.)เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม , ผู้ประกอบการธุรกิจลำไยอบแห้ง ที่ผ่านการอนุมัติเงินกู้สนับสนุน ได้นำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ร่วมพบปะกับผู้ประกอบการ และได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติเงิน กลุ่มแรก จำนวน 66 ราย ๆ ละ 200,000 บาท ผ่อนชำระเป็นเวลา 10 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย และจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่เหลือ จนครบ 106 ราย รวมจำนวนเงิน 21,200,000 ล้านบาท

นายพงษ์ประยูร เติมเตชาติพงศ์ ที่ปรึกษาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้านการเงินและฟื้นฟูกิจการ เผยว่า ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 สสว. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และเร่งรัดจัดทำสัญญา รวมทั้งตั้งเรื่องเพื่อการเบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน ให้ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการในการบรรเทาปัญหา ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การช่วยเหลือของ สสว. ในครั้งนี้ นอกจากการช่วยให้ผู้ประกอบการลำไยอบแห้งสามารถรับซื้อลำไยสดในจำนวนมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการ จะนำเงินส่วนนี้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ มีผู้ประกอบการยื่นขอรับการอุดหนุนเงินช่วยเหลือจากเงินทุน Micro SME Loan จำนวน 138 ราย โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สสว.ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จำนวน 106 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 21,200,000 บาท ในเบื้องต้นพร้อมตั้งเรื่องเบิกจ่ายจำนวน 66 ราย คิดเป็นเงิน 13,200,000 บาท ซึ่ง ผู้ประกอบการร้อยละ 80 ต้องการเงินเพื่อไปปรับปรุงเครื่องอบลำไยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอีกร้อยละ 20 ต้องการนำเงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ซึ่ง สสว. คาดว่า หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำนิติกรรมสัญญาดังกล่าวกับ สสว. แล้ว จะรีบดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้เร็วที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการยังสามารถยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนได้อีกที่ศูนย์ OSS จังหวัดลำพูน ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 064 – 1829801

ทั้งนี้ สสว. ได้อนุมัติวงเงินจากกองทุนพลิกฟื้น และฟื้นฟูกิจการแก่ SME ขนาดเล็กและรายย่อยไปทั่วประเทศแล้ว จำนวน 1,150 ราย คิดเป็นวงเงิน 636.10 ล้านบาท เฉลี่ยรายละประมาณ 6 แสนบาท จากวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 3,000 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น