ชม.รุกสร้างศักยภาพ อุตสาหกรรมสมุนไพร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดสัมมนา การสร้างตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร เน้นการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จัดสัมมนา ในหัวข้อ การสร้างตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร Local Wisdom to Global Value เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัย มาใช้กับภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางจากสมุนไพร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยมีดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา

รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และโครงการเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัด

โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกระบวนการผลิตเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตั้งแต่ต้นทาง จะถึงปลายทาง สำหรับสมุนไพรหลักได้แก่ บัวบก ไพล กระชายดำและขมิ้นชัน ซึ่งทิศทางอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศไทย ต้องมีการปรับทิศทางของสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคและสภาพการแข่งขันในตลาด โดยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs จะต้องหันมาผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาด โดยเน้นตลาดแบบเฉพาะเจาะจง “นีดมาร์เก็ต” ให้มากขึ้น.
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ มีสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยามากมาย และเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรที่สำคัญ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อต่อยอดและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรของภาคเหนือให้เป็นที่ต้องการของตลาดสากล

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการใช้และส่งออกสมุนไพร รวม 240,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง 140,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 80,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สปา 10,000 ล้านบาท และยาแผนโบราณและแพทย์แผนไทย 10,000 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น