จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัด Border Trade Forum

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดงาน Border Trade Forum ขึ้น เมื่อวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์บุญชู ตรีทอง งานในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของผู้ประกอบการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดโอกาสทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และพัฒนามูลค่าการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่ามากขึ้น สุดท้ายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการทำการค้าระว่างประเทศ

ในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คนประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสำเริง ไชยเสนเป็นประธานในการเปิดงาน

ภายในงานมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการค้าชายแดน ไฮไลท์ของงานคือการทำ MOU ร่วมกันของผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชายแดนต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น