พิงคนครจับมือสวนสัตว์สิงคโปร์ MOUพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กับ WILDLIFE RESERVES SINGAPORE PTE LTD, SINGAPORE โดยมี นายชัยธวัช เสาวพนธ์ และนายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายวีระพล บุญชูดวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชาตรี คูหเทพารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์อนุรักษ์และวิจัย และ Dr.Cheng Wen-Haur Deputy Chief Executive Officer & Chief Life Sciences Officer Wildlife Reserves Singapore Pte Ltd และ Dr.Luis Oarlos Neves Director, Zoology Wildlife Reserves Singapore Pte Ltd ตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีพันธกิจในด้านการศึกษา อนุรักษ์ และวิจัย บนพื้นฐานของการเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และ WILDLIFE RESERVES SINGAPORE PTE LTD, SINGAPORE ซึ่งประกอบด้วย สวนสัตว์สิงคโปร์ ไนท์ซาฟารี สวนนกจูร่ง และริเวอร์ซาฟารี
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กับ WILDLIFE RESERVES SINGAPORE PTE LTD, SINGAPORE ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ด้าน คือ การแลกเปลี่ยนสัตว์และการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน และการฝึกอบรมพนักงานและการแบ่งปันความรู้เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสัตว์ป่า ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ทั้งสองฝ่าย และเป็นการพัฒนาการดำเนินงานด้านสัตว์ป่าและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น