สสว.เปิดช่องช่วยเหลือ ผู้ค้าลำไยอบแห้งลำพูน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าฯลำพูน แจ้งว่า ได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ระบุว่า กรณีผู้ประกอบการลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูน ขาดสภาพคล่องและยื่นคำขอรับความช่วยเหลือตามโครงการที่สสว.ดำเนินการ135 ราย วงเงิน 27 ล้านบาทเพื่อขอรับเงินอุดหนุนซื้อเครื่องอบลำไย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ


ด้านนางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า ขณะนี้สสว.ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว 112 ราย วงเงิน22,400,000 บาท พร้อมเบิกจ่าย 65 ราย วงเงิน 13 ล้านบาท ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ในการเร่งรัดจัดทำสัญญา รวมทั้งตั้งเรื่องเพื่อการเบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน ให้ทันกับความต้องการ และขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ยังสามารถยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนได้อีกที่ศูนย์โอเอสเอส.(OSS )จังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ การช่วยเหลือผู้ประกอบการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยผู้ประกอบการเกิดสภาพคล่อง ยังมีผลต่อการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน วงเงินที่ สสว. ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล จากกองทุนพลิกฟื้น และฟื้นฟูกิจการแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อยทั่วประเทศกว่า1,327 ราย คิดเป็นวงเงิน 679.46 ล้านบาท เฉลี่ยรายละประมาณ 512,027 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น