เปิดตัวหนังสือ “เดินทาง ตามรอยพระราชา”

เปิดตัวหนังสือ “เดินทาง ตามรอยพระราชา” ชวนเยาวชนไทย ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต หล่อหลอมเด็กไทย “เก่ง ดี มีคุณธรรม” ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดตัวหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา พร้อมนิทรรศการ “The King’s Journey” Learning Passport

โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาโครงการฯ ให้เกียรติในการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ เยาวชนไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า หนังสือชุดเดินทางตามรอยพระราชาจะชี้ให้เห็นว่า สายพระเนตรของพระองค์นั้นครอบคลุมไปทั้งแผ่นดิน ไม่ว่าจะภูเขาสูงชันยาวไกลเพียงใดไปจนจรดท้องทะเล ความทุกข์ยากของประชาชนไม่เคยรอดพ้นสายพระเนตรของพระองค์

ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ใช้เวลามากกว่าปีละ 8 เดือนในการแปรพระราชฐานไปทั่วประเทศ ไปทรงงานเพื่อประชาชน ผ่านโครงการต่างๆ กว่า 4,700 โครงการ ที่แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทรงเป็นต้นแบบให้คนไทยในการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิต “หนังสือชุดเดินทางตามรอยพระราชาหรือพาสปอร์ตทั้ง 9 เล่มนี้จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา ที่จะทำให้เราเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงการปฏิบัติ

ซึ่งคนไทยจะได้มีส่วนสำคัญในการเดินตามรอยพระราชปณิธาน ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักทศพิธราชธรรม และสิ่งที่พระองค์พูดถึงคือประโยชน์สุขซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริง และทำให้เราเข้าใจว่า พ่อก่อนจะจากจากเราไปนั้น ได้สอนและฝากอะไรไว้ให้กับเราบ้าง ซึ่งพระองค์ไม่ได้จากไปไหน แต่ท่านทิ้งคำสอนเอาไว้ และวันนี้ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติด้วยตัวของเราเองแล้วเพื่อให้เราได้มีชีวิตรอดได้อย่างดีและมีประโยชน์สุข”

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาเป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวเพื่อออกไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพอันร่วมสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดทำหนังสือเดินทางทั้งหมด 9 เล่ม 9 เส้นทางทั่วประเทศ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ร่วมคัดสรรแหล่งเรียนรู้ภายในเล่มทั้งหมด 81 แห่ง พร้อมเผยแพร่ครบ 9 เล่ม ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเบื้องต้นเปิดตัว 4 เล่มแรกในเส้นทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ “สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ” ตามกระบวนการTransformative Learning: Head Heart Hand (3H) โดยเนื้อหาออกแบบให้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต  ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการลงมือปฏิบัติ ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วยคำถามท้าทาย ช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ จากการสืบเสาะหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริอีกด้วย “เป้าหมายสำคัญคือการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยพระราชา โดยเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้มีชีวิตทั่วประเทศไทยซึ่งสั่งสมไปด้วยศาสตร์ของพระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย

หนังสือเดินทางชุดนี้จึงเป็นเสมือนโรดแมปให้เยาวชนไทยไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และในโอกาสที่จะปิดเทอมตุลาคมนี้ จึงขอเชิญชวนทุกครอบครัวเดินทางตามรอยพระราชา เพื่อค้นพบมรดกทางปัญญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ให้กับคนไทยทุกคน เหนือสิ่งอื่นใดคือ เรื่องราวและผู้คนที่ปรากฏในทุกเส้นทางจะยิ่งทำให้เราตระหนักว่า พระราชายังคงอยู่กับเราเสมอ และทรงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป” โดยนิทรรศการ “The King’s Journey” Learning Passport จัดแสดงถึงวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ คริสตัลคอร์ท ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาได้ที่งานนิทรรศการ จำนวนจำกัดวันละ 200 เล่ม นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.qlf.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น