ร.ร.เมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมโครงการสอนศีลธรรม

ร.ร.เมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการสอนศีลธรรม ร่วมกับสำนักศาสนศึกษาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมีพระราชเจติยาจารย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น