ขนส่งเชียงใหม่ออกหน่วยบริการต่อภาษี เสาร์ 21 ต.ค.60 ที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ต่อภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น.โดยเจ้าของรถสามารถไปยื่นชำระภาษีล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ 90 วันโดยแนบใบคู่มือจดทะเบียนหรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย ตามพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถมาแสดงด้วย ทั้งนี้หากเป็นรถยนต์ ถ้ามีอายุใช้งานเกิน 7 ปีและรถจักรยานยนต์ใช้งานเกิน 5 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)ก่อน จึงจะชำระภาษีได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-5327 – 0412 และ 08 – 1721- 7999

ร่วมแสดงความคิดเห็น