รักษาการ…

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.ที่ครบวาระส่งมอบงานให้กับ รศ.สุดยอด ชมสะห้าย รักษาการรองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ เป็นเวลา 180 วัน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น