ยกระดับโอทอปด้วยวิทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจใน การยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หวังบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจใน การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท ซึ่งเป็นงานที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของรัฐบาล ในแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โดยนางสาวพสุภา ชินวรโสภาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สส.สป.วท. กล่าวว่า กิจกรรมโอทอปสัญจรครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 ของ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะทั้งหมด 14 ครั้งทั่วประเทศ ภายใต้แผนการดำเนินงานยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานในเรื่องโอทอปของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6 หน่วยงาน ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการผลิต ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป รวมถึงการต่อยอดในด้านการเงินทุนสนับสนุน และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการโอทอป สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับต่างๆ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานเพื่อให้ได้รู้จักและทราบบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และการยกระดับโอทอป โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบของการบรรยายและการเสวนาจากวิทยากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโอทอป การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม นิทรรศการตัวอย่างการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป และ การให้บริการด้านสินเชื่อและการเงินจากธนาคารต่างๆ
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นงานสำคัญของรัฐบาลในแผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน ใช้งานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการโอทอป ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้คุณภาพมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกัน จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็ง เติบโต และมีนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ซึ่งผลสำเร็จนี้จะทำให้ผู้ประกอบการโอทอป และเศรษฐกิจฐานรากไทยก้าวสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมเป็นที่รู้จักในตลาดทุกระดับ
ด้านนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าพัฒนาพื้นที่ทุกจังหวัดและทุกภูมิภาค โดยผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้ดังกล่าว เข้าพัฒนาและดำเนินการตามประเด็นความต้องการและการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ทั้งนี้การพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่จังหวัดให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น