“บ้านโฮ่งนอก” มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บ้านโฮ่งนอกจัดกิจกรรมตามโครงการแม่ของแผ่นดิน นำเงินขวัญถุงพระราชทานมอบแก่สมาชิกกองทุน และจัดการแข่งขันกีฬาปลอดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมกับ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมพิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโฮ่งนอก และการแลกเงินขวัญถุงพระราชทานให้แก่สมาชิกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโฮ่งนอก ม.10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2557 จากเงินพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย ให้นำประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านและต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆมุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคีโดยยึดโยงกับความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ในกิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิกกองทุนเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 400 ถุง ในบ่ายวันเดียวกัน นายประสงค์ คำอยู่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโฮ่งนอกและคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลแม่แรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนคนงดเหล้่า ครั้งที่ 6 โดยจัดการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน เป็นกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โดยมี 4 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยทีมเทศบาลตำบลแม่แรม ทีมเยาวชนบ้านโฮ่งนอก ทีมกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และทีมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรม ซึ่งผลการแข่งขันทีมกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมชิด กันธะยา ผู้จัดการทีมชนะการแข่งขันรายการนี้ไป .

ร่วมแสดงความคิดเห็น