ผศ.ประพัฒน์ รักษาราชการ แทนอธิกาบดี มทร.ล้านนา


ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย นั่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา สานต่องานบริหารมหาวิทยาลัย ผสานความร่วมมือในองค์กร มุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ และวิชาการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญรองรับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีมติเรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่บริหารงานต่อจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยได้แต่งตั้ง ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในระหว่างดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคนต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจำนวน 4 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในภาระงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหาร 2. ผศ.ประยงค์ ใสนวน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 3. ผศ.ดร.วรวุฒิ ชัยเนตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา และ 4. ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น