เปิดศูนย์แสดงสินค้าOTOP ต่อยอดผลิตภัณฑ์เชียงใหม่


เชียงใหม่ เปิดศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ต.แม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ สำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสได้มีตลาดและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านแม่มูต ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล มีอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ประกอบกับประชาชนมีการผลิตสินค้าตามภูมิปัญญาของชุมชนที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร และมีการการแปรรูปสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลาย แต่ไม่มีสถานที่ที่จะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าของประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนพัฒนาในระดับพื้นที่ภาคส่วนจึงจำเป็นจะต้องทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกัน ทำให้เกิดโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมหลักในการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสู่ตลาด ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายในโครงการตลาดนัดชุมชนอีกด้วย ซึ่งในการเปิดศูนย์ฯ ถือว่าเป็นการพัฒนาในระดับปลายทางที่เน้นให้มีการส่งเสริมทางด้านการตลาด นอกเหนือไปจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ต้นทาง และกลางทาง จึงนับได้ว่ากิจกรรมตลาดนัดชุมชนสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างเป็นอย่างดี
โดยภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ การสาธิตและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ การนวดสมุนไพรพื้นบ้าน การขายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมาจากผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้าน ตำบล.

ร่วมแสดงความคิดเห็น