เอไอเอส ร่วมพม. เปิดศูนย์ อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึง นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอไอเอส ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับรากฐานของประเทศใน 4 ด้าน คือ สาธารณสุข การเกษตร การศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Start Up) เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
เอไอเอส และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการจัดทำโครงการ“ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีสาระสำคัญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจรายย่อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสตรีที่ขาดโอกาสและครอบครัวมีฐานะยากจน ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างอาชีพ ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

เอไอเอส มองเห็นโอกาสที่จะนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและสตรีที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการตลาดออนไลน์ และการให้คำปรึกษาธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางการทำตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเพิ่มยอดขายของสินค้า และลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ ยังสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในเครือข่ายผู้ประกอบการของศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจในการมุ่งหวังให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในเครือข่าย ครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและมีความยั่งยืนในอนาคต โดยมีความตั้งใจในการนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการให้ทุกภาคส่วนที่สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชารัฐ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดเป็นองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นในชุมชน และสามารถนำกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่สู่สังคมความเข้มแข็งตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนดิจิทัลแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจในชุมชน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิต เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเครือข่ายในชุมชน เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงองค์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจในชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ รวมถึงประชาชน และกลุ่มสตรีที่ประกอบธุรกิจภายในชุมชน สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพให้กลุ่มอาชีพได้รู้เท่าทันยุคดิจิทัล และสามารถแข่งขันในตลาดได้ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และภารกิจปัจจุบันของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ที่มีภารกิจในการให้ความรู้ด้านอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น