พะเยาเร่งเดินหน้ายกระดับ จุดผ่อนปรนบ้านฮวกถาวร

จังหวัดพะเยา ประชุมเร่งยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็นด่านถาวร หวังเพิ่มศักยภาพในด้านการค้าการลงทุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เผยมูลค่าการค้าชายแดนตั้งแต่ปี 2556-2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,108 ล้านบาทโดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบในด้านดุลการค้าทั้งหมด 1,003 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 90.489 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามความคืบหน้า การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการฯซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
สำหรับการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยาเป็นด่านถาวร นั้น ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาได้มีการผลักดัน และเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยบุลี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด้านประเพณีบ้านปางมอญเมืองคอบ แขวงไชยบุรี เป็นด่านสากลภายในปี พ.ศ. 2560 และทางกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งผลประชุมให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิด จุดผ่านแดนประเภทต่างๆพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูซางและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว รวมทั้งแผนการใช้พื้นที่ระหว่างรอการพิจารณา เพื่อขอใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ สมช.
ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้างอาคารด่านถาวรบนพื้นที่ จำนวน 6 ไร่เศษ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน(ทับซ้อน)โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติภูซาง) และกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 B ในอำนาจกรมป่าไม้ นั้น จะต้องมีการทำ EIA และทางจังหวัดได้ของบประมาณปี 2562 ดำเนินการในส่วนนี้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควร เพราะจะต้องมีการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างดังกล่าว และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก็ได้มีการสร้างอาคารฯชั่วคราว โดยการก่อสร้างคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 แล้ว
สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อ ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะมีการเพิ่มศักยภาพในด้านการค้าการลงทุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยบุลี มีมูลค่าการค้าและการเดินทางเข้าออกเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมูลค่าการค้าชายแดนตั้งแต่ปี 2556-2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,108 ล้านบาทโดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบในด้านดุลการค้าทั้งหมด 1,003 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 90.489 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด มูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้ามแดนเพิ่มมากขึ้น และด่านถาวรนี้จะมีเจ้าหน้าที่ CIA ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ศุลกากร เชียงของ ด่านกักกันสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ปฏิบัติงานร่วมกันที่ประจำที่จุดผ่อนปรนการค้าดังกล่าวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น