สพม. เขต 34 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ

สพม. เขต 34 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จาก สพฐ. นำโดย รัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ประธานกรรมการ, นิธิศ ภู่ชัย, สาลินี เลิศอัคฆากร กรรมการ โดย มี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 และคณะให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น