ปลุกกระแสท่องเที่ยว “GREEN HOTEL” ป้อนสินเชื่อให้พัฒนา

SME Development Bank ปลุกกระแสท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน “GREEN HOTEL” พร้อมมอบสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการจังหวัดน่าน วงเงินทะลุ 100 ล้านบาท เป็นจังหวัดแรก

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เปิดเผยถึงการจัดงานพัฒนาผู้ประกอบการ SME-D น่านนคร ซึ่งถือเป็นการสานต่อพันธกิจของธนาคารด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่มุ่งเน้นเขตพื้นที่ภูมิภาค โดยภายในงานได้รวบรวมกิจกรรมเติมเต็มองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุน และพิธีมอบสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 34 ราย วงเงิน 145.09 ล้านบาท

ทั้งนี้ จ.น่านถือเป็นจังหวัดเป้าหมายในการพัฒนาอันดับต้นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ตามนโยบาย SME Development Bank 4.0 โดยใช้จังหวัดน่านเป็นต้นแบบในการยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วนำผลสัมฤทธิ์เป็น Model กลับไปพัฒนาจังหวัดเป้าหมายอื่นๆ ตามหลักการตลาดแบบเล่าเรื่อง (Story telling) ที่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่แหล่งท่องเที่ยว “แพ 500 ไร่” จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนประสบความสำเร็จอย่างมากมาแล้ว และเนื่องจากจังหวัดน่านมีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ อยู่ในยุคเดียวกันกับเมืองหลวงพระบาง แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ดังนั้น การยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจึงมีความสำคัญที่ธนาคารจะต้องเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาซึ่งคงไว้ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะที่พักและโรงแรมให้มีมาตรฐาน “Green Hotel” หรือมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจฐานราก

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่า ปี 2560 นี้มีโรงแรมที่ผ่านการพิจารณาได้รับมาตรฐาน Green Hotel แล้วกว่า 84 ราย ทุกรายล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ด้าน คือ 1. สถานประกอบการต้องมีนโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, 2. สถานประกอบการต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารพร้อมสร้างความเข้าใจจากกลุ่มเป้าหมาย, 4. การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่จะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, 5. การจัดการพลังงานต้องยั่งยืน ส่วนการกำจัดของเสียต้องไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม และ 6. สถานประกอบการต้องมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรฯ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” จำนวน 34 ราย วงเงินรวม 145.09 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 103.99 ล้านบาท และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายและปรับปรุงกิจการ วงเงิน 41.10 ล้านบาท โดยจังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดแรกที่ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อเกิน 100 ล้านบาท และมั่นใจว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะมีการอนุมัติสินเชื่ออีกไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2560 นี้สาขาน่านสามารถดำเนินการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเป้า 180 ล้านบาทอย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น