พิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายคริสต็อฟ  การ์ลุซซี่ เลขานุการเอก ในฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (นายจิล  การาซองพร้อมคณะ เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีนายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม.เขต 34  และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ชั้น 2 อาคารสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้กล่าวในฐานะประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน ว่า ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน ได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี .. 2550 ปัจจุบันเป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในความร่วมมือกัน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตเชียงใหม่ลำพูน ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสันกำแพงศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตเชียงราย ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ,ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตลำปางแพร่ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง , ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตพะเยา ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ซึ่งทั้ง 6 จังหวัด มีโรงเรียนเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสจำนวน 31 โรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 70 คน นักเรียน 5,736 คน โดยมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ คณะผู้บริหารครูภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน 31 โรงเรียนที่สนับสนุนและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส

การดำเนินการของศูนย์ฯมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูภาษาฝรั่งเศสในสังกัดในด้านทักษะภาษาฝรั่งเศส ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน,เพื่อจัดอบรมครูพัฒนาความสามารถและศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคภาษาเพื่อการสื่อสารและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสให้สามารถนำภาษาฝรั่งเศสไปต่อยอดด้านการเรียนต่อหรือการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเข้าสู่การเป็นพลโลกตามจุดมุ่งหมายของหลังสูตรมาตรฐานสากล

ในแต่ละปีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกรรมสำหรับครู เช่น การจัดอบรมพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอนต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่วนกิจกรรมสำหรับนักเรียน เช่น การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิ หน่วยความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม สำนักทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯและเชียงใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และวิทยากรชาวฝรั่งเศสในการอบรมพัฒนาครู

อนึ่งเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้มีประสิทธิภาพตามกรอบสภายุโรป ศูนย์ฯจึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสมัครสอบวัดความรู้ด้านทักษะภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี .. 2552 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่สถาบันทดสอบภาษาสภายุโรป ประเทศไทยฝรั่งเศส ใช้ทดสอบกับผู้ที่เรียนภาษาฝรั่งเศสทั่วโลก โดยในปี 2560 นี้ในเขตภาคเหนือตอนบนมีผู้สมัครสอบระดับมัธยมศึกษา A1 จำนวน 269 คน และระดับ A2 จำนวน 101 คน รวมทั้งสิ้น 370 คน ซึ่งผลการสอบนักเรียนสามารถสอบผ่านทั้ง 2 ระดับ รวมจำนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 98.1

โอกาสนี้ จึงได้มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส (DELF scolaire เดลฟ สกอแล) ระดับ A1 และ A2 หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง ซึ่งตัวแทนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับภาคเหนือตอนบน ได้แก่ นายมณเฑียร สิทธิกูล อยู่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้คะแนนไป 99.0/100 คะแนน โดยการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศสของทุกประเภท ที่มีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส หรือใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน จะใช้ข้อสอบมาตรฐานฉบับเดียวกันที่ออกแบบทดสอบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จึงถือได้ว่านักเรียนที่สอบผ่านมีคุณภาพทัดเทียมมารฐานสากล

ร่วมแสดงความคิดเห็น