เปิดอบรมหลักสูตร Spa Manager (ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 5 – 19 ม.ค.2561 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 14 สปาเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพทางธุรกิจสูงระดับโลก ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอัตลักษณ์ในการกําหนดมาตรฐานการบริการด้านสปาเพื่อสุขภาพ และมีศักยภาพทางตลาดอย่างมาก

โดยได้นำเอาภูมิปัญญาไทยเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี  การพัฒนาคุณภาพงานด้านสปาเพื่อสุขภาพที่มีความทันสมัย มีองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การพัฒนาองค์ความรู้และศาสตร์การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญต่อผู้ที่อยู่ในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เจ้าของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือจากสถาบันที่เรียน หรือมีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

1.หมวดความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการดำเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานในสปา ความเครียด การจัดการสุขภาพองค์รวม  จรรยาบรรณผู้ประ กอบวิชาชีพสปา เป็นต้น

2. หมวดความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพโดยตรง เช่น สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา     เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ  สุขภาพและความงาม เป็นต้น

3. ศึกษาดูงาน สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย  2-3 แห่ง ใน จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ที่มีประสบการณ์ 

4. ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ของกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มช. สมาคมไทยล้านนาสปา และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน  สำหรับผู้ผ่านรับการอบรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ฯ  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวา คม 60

ร่วมแสดงความคิดเห็น