ขึ้นเหนือเยี่ยมศูนย์ฯ ผลิตสินค้าเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นเหนือ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ ศพก. ที่มีจำนวนศูนย์หลัก 882 แห่งทั่วประเทศ เชียงใหม่มีจำนวน 25 ศูนย์หลัก ให้สามารถปฏิบัติงานได้และมีความเข้มแข็ง รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อร่วมการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้เข้มแข็ง
เมื่อวันที่ผ่านมา นายสำราญ สารบรรณ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบุคลากรกรมส่งเสริมระดับเขต และอำเภอ รวมถึงหน่วยงานบูรณาการร่วมให้ข้อมูล
นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา ศพก. ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ดังนั้น ศพก. จึงเป็นศูนย์ของเกษตรกรและชุมชนในระดับอำเภอ มีการดำเนินงานที่สำคัญคือ 1.การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การให้บริการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน และ 3.การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมี ศพก. เป็นหลักในการดำเนินงานและมีศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะทาง เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ เป็นเครือข่ายในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และครอบคลุมหลากหลายสาขาทางการเกษตร และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งภาคราชการจะต้องเข้าไปร่วมดำเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ ศพก. สามารถปฏิบัติงานได้และมีความเข้มแข็ง รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ บนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อร่วมการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
ด้าน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรืที่เรียกว่า ศพก. มีจำนวนศูนย์หลัก 882 แห่งทั่วประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 25 ศูนย์หลัก แต่ละศูนย์ มีฐานการเรียนรู้ที่เหมาะแต่ละชนิดสินค้า ตามสภาพพื้นที่โดยวิเคราะห์ตาม หลักการ zonning ดังศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ ที่มีข้าวเป็นสินค้าหลัก ซึ่งอำเภอสันกำแพงมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 49,000 กว่าไร่ จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 2,000 กว่าราย มีเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ คือนายบุญทรง ยุติธรรม เป็นเกษตรกรต้นแบบโดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวแบบอนุรักษ์ดิน จากการลดการใช้สารเคมี โดยใช้สารชีวภัณฑ์ การปลูกข้าวแบบนาโยน จนเกิดฐานการเรียนรู้ที่เปิดให้เกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทั้ง12 ฐานการเรียนรู้
ขณะที่ นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง ได้ให้ข้อมูลว่า จากผลการดำเนินงานศพก. แห่งนี้ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันพบว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก 5,200 บาท/ไร่ เป็น 4,100 บาท/ไร่ และมีผลผลิตเพิ่มจาก 600 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 720 กิโลกรัม/ไร่ และเกิดรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตข้าวคุณภาพภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ในมาตรฐาน GAP รวมถึงแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ทำให้ขายได้สูงกว่าตลาด สร้างรายได้ให้กับสมาชิกด้วยรวมถึงได้รับการสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ ของคณะทำงาน Single Command ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้เกษตรกรสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจตั้งแต่การผลิตข้าวคุณภาพจนถึงการตลาดครบวงจร

ร่วมแสดงความคิดเห็น