กอปศ. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษา

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการศึกษา และเพื่อทำข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ

รศ.ดร.ดารรี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดโดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยในการรับฟังครั้งนี้มีประเด็น 7 เรื่อง โดยประธานอนุกรรมการเป็นผู้นำเสนอประเด็น ประกอบด้วย ประเด็น เด็กเล็ก ครูอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การปฏิรูปโครงสร้าง หน่วยงานด้านการศึกษา การศึกษาเอกชน อุดมศึกษา และ อาชีวศึกษา อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษานั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย การศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยสภาครูแห่งประเทศไทย หอกาค้า สภาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม แรงงานองค์กรวิชาฃีพ องค์กรเอกชน องค์การระหว่างประเทศท้องถิ่น สมาคมผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา และศึกษารวบรวมข้อมูล ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทประชุมผลการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา และศึกษารวบรวมข้อมูล ที่ กศน.เชียงใหม่ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาและ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น