แพร่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก สานฝันสู่เมือง Furniture City


จังหวัดแพร่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เกิดความสนใจ ทันสมัย เป็นความต้องการของตลาดสมกับเป็นเมือง Furniture City

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยการออกแบบ โดยการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนารูปแบบให้เป็นไปตามสมัยนิยมของผู้บริโภค เน้นให้เป็นสินค้าขนาดเล็กลง มีความเป็นโมเดิร์น ทันสมัย ขนย้ายสะดวก และสามารถถอดประกอบได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไม้สักของจังหวัดแพร่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ จึงต้องมีการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไม้สักของจังหวัดแพร่ในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัดแพร่ ที่ตั้งเป้าการพัฒนาด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ไม้สัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า สร้างการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไม้สัก มุ่งสู่การเป็น Furniture City สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้จังหวัดแพร่ยังเตรียมพร้อมในการจัดงาน”มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City” ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดให้สามารถรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไม้สักจังหวัดแพร่ในตลาดอาเซียน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สัก สินค้า OTOP การเจรจาธุรกิจ Business Matching นิทรรศการงานวิชาการ ทักษะ กระบวนการผลิตและแปรรูปไม้สักของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น