เตรียมชง ผลประกวด 9101 ฯ รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยการประชุมคณะอำนวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าฯ ระดับกระทรวง ครั้งที่ 3/2560 ว่า นับตั้งแต่โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ดำเนินการมาประสบความสำเร็จมาก เพราะได้เห็นเกษตรกรคิดเอง และเริ่มดำเนินโครงการมาต่อเนื่องโดยตลอด แม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันในการตรวจสอบ ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ต่อยอดโครงการฯ โดยการนำหลักการเดียวกันเพื่อฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรที่ได้รับประสบอุทกภัยในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีจำนวน 35 จังหวัด 305 อำเภอ 2,281 ชุมชน เกษตรกรจำนวน 379,694 ครัวเรือน งบประมาณกว่า 1,890 ล้านบาท โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการผลิตพืชอายุสั้น จำนวน 996 โครงการ 2. ด้านการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1,497 โครงการ 3. ด้านการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 251 โครงการ 4. ด้านการประมง จำนวน 2,604 โครงการ 5. ด้านอื่น 6 โครงการ ซึ่งได้เน้นย้ำให้หน่วยงานดำเนินการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ หากพบความผิดปกติให้เร่งชี้แจงเพื่อให้สังคมรับทราบข้อเท็จจริงโดยเร็ว

นอกจาก ที่ประชุมได้มีการรับฟังผลสรุปการขับเคลื่อนการดำเนินการที่ผ่านมา และการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการระดับประเทศ ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลจาก นายกรัฐมนตรี โดยการประกวดมีหลักเกณฑ์การตัดสินทั้งหมด 7 ด้าน คือ 1. ด้านความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ด้านความคิดริเริ่มในการจัดทำโครงการ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน/ กลุ่มสมาชิก 3. ด้านความมั่งคงและความยั่งยืนของโครงการ 4. ด้านคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 5. ด้านความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพสินค้า 6. ด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7. ด้านการบูรณาการทำงานร่วมกัน

ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประกวดมีทั้งสิ้น 11 รางวัล ได้แก่ ประเภทชุมชนดีเด่น อันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี อันดับ 2 ชุมชนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และ อันดับ 3 ชุมชนที่ 10 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และแบ่งตามประเภทโครงการอีก 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวพื้นเมือง (พันธุ์ดี-ทับสะแก) เขาล้านตอนบน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อ.กระบุรี จ.ระนอง 3. ด้านการจัดการศัตรูพืช ได้แก่ โครงการผลิตแตนเบียนบราคอนตำบลนางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม 6. ด้านฟาร์มชุมชน ได้แก่ โครงการฟาร์มชุมชน ต.เมืองคอง จ.เชียงใหม่ 7. ด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานก้านจาก ต.วังวน จ. ตรัง 8. ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โครงการเลี้ยงเป็ดไข่และการแปรรูป กรุงเทพฯ 9. ด้านประมง ได้แก่ โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ชุมชนห้วยม่วง จ. นครปฐม 10.ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ โครงการการผลิตดินเพาะต้นกล้า จ.เชียงใหม่ และ 11. ด้านการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแปลงใหญ่แบบนวัตกรรม จ.พัทลุง โดยโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ7ฯ ทั้งหมดนี้ จะเข้ารับรางวัล จากนายกรัฐมนตรี ประมาณเดือนมกราคม ณ ทำเนียบรัฐบาล ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น