ตรวจเข้ม กระเช้าของขวัญ ไม่ได้มาตรฐาน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาชนชน ได้ กำหนดออกตรวจกระเช้าของขวัญ และการตรวจหาสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารสดในห้างสรรพสินค้า และตลาดสดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกำกับให้อาหารที่นำมาจัดรวมอยู่ภายในภาชนะ มีความครบถ้วนตามฉลาก และมีระยะเวลาการหมดนานกว่า 6 เดือน

นายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าส่วนใหญ่ จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ นม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย อีกทั้งประชาชนมีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำไปปรุงประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงฉลองเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่
ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำแผนการออกตรวจกระเช้าของขวัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ เพื่อกำกับให้อาหารที่นำมาจัดรวมอยู่ภายในภาชนะ มีความครบถ้วนตามฉลาก และมีระยะเวลาการหมดนานกว่า 6 เดือน นับแต่วันทำการจัดรวมอาหารไว้ในภาชนะ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000.- (สามหมื่นบาท)
ทั้งนี้เพื่อให้สมประโยชน์ตามวัตถุประสงค์จากผู้มอบ สู่ผู้รับกระเช้าของขวัญ ดังกล่าว ในกรณีฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000.- (สามหมื่นบาท) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลในพื้นที่ที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า และชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ในระหว่างวันที่ 18-29 ธันวาคม 2560 รวมถึงการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่นำมาปรุงประกอบอาหาร เช่นวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ (หมู เนื้อ ปลา ไก่ และอาหารทะเล) ตลอดจน ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนด้านสารเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ด้วย
สำหรับในปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า OTOP ในท้องถิ่น ที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการน้ำดี ในท้องถิ่น ให้มีโอกาส และเพิ่มช่องทางแหล่งจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และขอให้เป็นกระเช้าของขวัญที่ปราศจากเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ หากผู้บริโภค หรือผู้ได้รับกระเช้าของขวัญ พบผลิตภัณฑ์ หรือกระเช้าของขวัญ ที่ไม่มีการแสดงฉลาก หรือ มีการแสดงฉลากแต่ไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง หรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โทร 053-211048 ต่อ 303

ร่วมแสดงความคิดเห็น