พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายสินค้าชุดกระเช้า ของขวัญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บูรณาการนำคณะผู้แทนจาก กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายกระเช้า และชุดของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดลำพูน ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านธิ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดกระเช้า ของขวัญ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่แสดงราคาจำหน่าย ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นี้

ทั้งนี้ คณะทำงาน ได้สุ่มตรวจกระเช้า และชุดของขวัญที่วางจำหน่ายในแต่ละแห่ง ในเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ฉลากสินค้า ประเภทสินค้า และการแสดงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ ที่จะต้องมีการติดแสดงไว้อย่างชัดเจน และมองเห็นได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือภาครัฐเป็นอย่างดี มีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจน สถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราคาจำหน่ายยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่พบผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด

หากพบผู้ประกอบการใด ไม่มีการแสดงจำแนกรายการ และแสดงราคาสินค้า ซึ่งจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 หรือหากพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุหรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่ามีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์ หรือไม่ระบุวันหมดอายุหรือวันที่ควรบริโภคก่อน มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ หากผู้ซื้อพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือจำหน่ายราคาสูงเกินควร สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-530437 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!