คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ร่วมกับ Mr.Hiroo Tanaka ผู้บริหารสำนักงาน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น สำหรับการเผยแพร่ ให้ความรู้เทคโนโลยี่ของประเทศญี่ปุ่น ในการทำลายของเสีย ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น