ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโรคมะเร็ง


โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม LPCH Openhouse 2017 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการให้บริการด้านโรคมะเร็ง

ที่ห้องประชุม นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรม LPCH Openhouse 2017 พร้อมกล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และ อสม. กว่า 150 คน ที่เข้าร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจ วิสัยทัศน์ และภารกิจในการให้บริการด้านโรคมะเร็ง เช่นการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภารกิจด้านวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และอื่นๆ อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทำงานร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น