หนุนการค้าออนไลน์ชนบท

กระทรวงดิจิทัลฯ มอบของขวัญปีใหม่ขยายเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน ตั้งเป้าอบรมผู้นำชุมชนใช้เน็ต 1 ล้านคนภายใน 1 ปี ส่งเสริมการค้าออนไลน์จากชนบท

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะลงพื้นที่บ้านหัวแท หมู่ที่ 8ตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโครงการเน็ตประชารัฐระหว่างเดินทางร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 พร้อมประกาศความสำเร็จการขยายเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ มอบหมายให้ บมจ.ทีโอที ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครบตามเป้าหมาย แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,468 หมู่บ้าน ภาคเหนือ 4,416 หมู่บ้าน ภาคใต้ 3,097 หมู่บ้าน ภาคกลาง 2,084 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 1,554 หมู่บ้าน และกรุงเทพฯ และปริมณฑล 81 หมู่บ้าน ครบทั้งหมด 24,700 หมู่บ้าน

นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจในชุมชนและ ชีวิตประจำวันของทุกคน จึงต้องอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำชุมชนเพื่อเป็นแกนหลักของความรู้นำไปพัฒนาขยายเครือข่ายสู่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น 100,000 คน และเชื่อมโยงขยายความรู้ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้าน เน็ตประชารัฐประมาณ 750,000 -1 ล้านคน ภายใน 1 ปี เบื้องต้นกระทรวงดิจิทัลฯ อบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำไปแล้ว 1,000 คน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์”

โดยเฉพาะการนำสินค้าโอทอป สินค้าในท้องถิ่นค้าขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) ตลอดจนการต่อยอดขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังโรงเรียน โรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้เกิดบริการออนไลน์ ด้านการศึกษา และสาธารณสุข ผ่านโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งการร่วมกันของทุกภาคส่วนจะเสริมสร้างชุมชนทั่วประเทศให้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ ทั้งภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมให้เกิดแหล่งความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าออกสู่ตลาดระดับโลก และตลาด Online เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น