โชว์ผลงานปศุสัตว์ OK ครบ 4 พันแห่งทั่วไทย

กรมปศุสัตว์เผยรับรองจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK ครบ 4,000 แห่งทั่วประเทศ ตามเป้าหมาย ช่วยยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์สู่มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรผู้ผลิตได้อย่างยั่งยืน
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เร่งพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยในระดับสูง ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินการตามกฎหมายโดยน.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทั่งครบ 4,000 แห่ง ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการรับรองรายเดี่ยวที่เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด หรือสถานที่จำหน่ายทั่วไป และการรับรองรายกลุ่มที่ห้างสรรพสินค้า ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านจำหน่ายในหมู่บ้าน ดังเช่น ตู้หมูชุมชนของผู้ประกอบการในลักษณะเถ้าแก่เล็ก ที่ได้แสดงเจตนารมณ์และให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด ปศุสัตว์ OK เป็นโครงการที่มุ่งสร้างมาตรฐานการผลิตสัตว์ทั้งระบบ ที่ผ่านมาซีพีเอฟและเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชนเป็นฟันเฟืองร่วมขับเคลื่อนโครงการมาตลอด โดยทุกสถานที่จำหน่ายต่างให้ความสำคัญกับมาตรฐานปศุสัตว์ OK เป็นลำดับแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการร่วมสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าปศุสัตว์ของไทย และยังมุ่งขยายการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์ยังเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์สู่มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น ทั้งโคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ และสุกร พร้อมเร่งปราบปรามโรงฆ่าเถื่อนและผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคและสุกรให้หมดไปจากประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าปศุสัตว์อย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น