ส่งเสริมพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้สนใจติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใน 29 มกราคม 2561

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้ออกระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการอนุมัติเงินอุดหนุนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชน กลุ่มเครือข่าย ที่มีความสนใจขอรับเงินอุดหนุนจากกรมการท่องเที่ยว พร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินอุดหนุน โดยส่งเรื่องที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5361 3022

ร่วมแสดงความคิดเห็น