(คลิป) องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างสมบูรณ์วันอังคารที่ 9 ม.ค.61 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

รวมถึงบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน , หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องราย งานผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำป่าตึงงาม อ.ทุ่งหัวช้าง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย อ.ทุ่งหัวช้าง และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อ.บ้านโฮ่ง ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างสมบูรณ์ พร้อมกันนี้องคมนตรี และคณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่การใช้ประโยชน์ จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก และเยี่ยมพบปะกับราษฎร

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.52 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยโทก ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดความจุ 391,000 ลูกบาศก์เมตร ความยาวทำนบดิน 120 เมตร ความสูงทำนบดิน 33 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในปี 59 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยโทก และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อการอุปโภค-บริโภค และพื้นที่การเกษตรได้ จำนวน 420 ไร่ ประมาณ 180 ครัวเรือน ประชากร 700 คน รวมถึงช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านห้วยโทก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรไว้บริโภค รวมทั้งมีอาชีพเสริมในการทำประมงเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น .

ร่วมแสดงความคิดเห็น