ผู้บริหาร ทีมงาน ตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 เชียงใหม่นิวส์

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ทีมงานผู้บริหาร ร้านตะวันแดง มหาชน
รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ผู้แทนคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชวลิต ฉ่อนเจริญ ประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ
ทีมงานประชาสัมพันธ์และฝ่ายขาย โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
ทีมงานประชาสัมพันธ์ วิทยุการบินเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น