สพม.34 (จ.แม่ฮ่องสอน) จัดประชุมคณะกรรมการ รับนักเรียน ฯ

วันที่ 10 ม.ค.61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34(สพม.) โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสพม.34 (จ.แม่ฮ่องสอน) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอนโดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม เพื่อความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นใน จ.แม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำ หนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้น ม.4 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
อึกทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ พร้อมทั้งขออนุมัติจากคณะกรรมการรับนักเรียน พิจารณาเกณฑ์การรับนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 โดยขอพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ (1) แผนชั้นเรียน ไม่เกินห้องละ 40 คน (2) เป็นเด็กในเขตพื้นที่บริการ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น