ลำพูนสร้างการรับรู้ใช้ ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

จังหวัดลำพูน กำหนดแผนการดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และโทษจากการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ) โดยใน ปี 2560 มีเป้าหมายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และยังขาดความรู้การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้ และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และโทษจากการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน

จังหวัดลำพูน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งจังหวัดลำพูน มีหมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน (เน็ตประชารัฐ) จังหวัดลำพูน จำนวน 93 หมู่บ้าน โดยระยะเวลาการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น